การสัมมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ “ปรัชญาและอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”