กิจกรรม “ทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้” (ลงทะเบียนเพิ่มเติม)