June 9, 2023
เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าร่วมกิจกรรมการ ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น....
เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน และ ภาษาอังกฤษเต็ม...
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566