ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เลขที่ 51  หมู่ 6  ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140
โทร. 0 2599 4462 – 4 โทรสาร.0 2599 4462 – 4 ต่อ 112,113
Email : [email protected]