March 3, 2024

การรับนักเรียน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบแรก ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566