March 3, 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบแรก ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานชั่วคราวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี