March 3, 2024

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรอบแรก

ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *