January 27, 2023

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำนานาชาติ
3. พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ
4. พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนรอบด้านสู่อาเซียน และสากลโดยโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
6. ส่งเสริม พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และจิตวิทยาศาสตร์