January 27, 2023

ข้อมูลโรงเรียน

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ
ที่มีกระจายอยู่ในพื้นที่บริการและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ บนพื้นฐานหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำนานาชาติ
3. พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำ
4. พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนรอบด้านสู่อาเซียน และสากลโดยโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
6. ส่งเสริม พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และจิตวิทยาศาสตร์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งเทียบมาตรฐานสากล ในระดับเดียวกัน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน
4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถบูรณาการความรู้ได้
5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน
6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิในความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก และความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยตลอดจน อนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
8. มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมือง ตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ